Kemikaalisäiliöiden ja putkistojen tarkastus

Säiliöt:

Kemikaalien ja palavien nesteiden teollisessa käsittelyssä ja varastoinnissa on noudatettava huolellisuutta ja varovaisuutta henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkojen estämiseksi. asiaa säätelevät useat lait, päätökset ja asetukset.

Valmistajan tai maahantuojan on haettava yksittäisille säiliöille rakenteen hyväksymistä, jos säiliötä ei ole valmistettu säiliöstandardien mukaisesti. Insteam Oy:n tekemillä suunnitelma- ja rakennetarkastuksilla varmistetaan valmistettavien säiliöiden rakenteellinen säännösten mukaisuus. näille ns. varastosäiliöille tulee tehdä määräaikaistarkastuksia tietyin turvalliseksi määritellyin väliajoin. Käytössä olevien säiliöiden kuntoarviot voidaan tehdä yhteistyössä Insteamin tarkastajien ja asiakkaan kesken. Oleellisissa korjaus- ja muutostöissä vaaditaan aina lakisääteinen rakennetarkastus, jonka tekee hyväksytty tarkastuslaitos. Korjaustöille on yleensä etukäteen haettava suunnitelmahyväksyntä tarkastuslaitokselta.

Edut:

 • turvallisuus
 • ympäristöriskien minimointi
 • taloudellisten riskien minimointi

Putkistot:

Yrityksen on varmistettava kemikaaliputkiston luotettava toiminta ja turvallinen käyttö. Putkistovaatimuksia on kemikaaliturvallisuutta ja painelaitteita koskevassa lainsäädännössä ja vaatimukset koskevat putkiston suunnittelua, valmistusta, sijoitusta ja käyttöä.

Putkiston tilaajan ja valmistajan on sovittava kirjallisesti putkistotoimituksen vastuista ja putkiston valmistajalle toimitettavista teknisistä tiedoista. Tietoja tarvitaan putkiston luokittelussa ja riskinarvioinnissa.

Kemikaaliputkisto luokitellaan sisällön, paineen ja halkaisijan perusteella. Luokka määrittelee soveltuvan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn, eli moduulin. Kemikaalisäädösten mukaan kaikkien vaarallista kemikaalia sisältävien putkistojen arviointiin pitää käyttää vähintään luokan I moduulia.

Valmistaja vastaa seuraavista:

 • putkiston suunnittelu
 • valmistus
 • riskinarviointi
 • teknisten asiakirjojen ja käyttöohjeiden laadinta
 • putkiston CE-merkintä
 • vaatimustenmukaisuusvakuutuksen laadinta
 • asiakirjojen toimittaminen tilaajalle sopimuksen mukaisesti.

Teknisten yksityiskohtien toteutukseen on käytettävissä yhdenmukaistettuja EN- ja kansallisia standardeja sekä metallisille että muovisille putkistoille.

Tarkastuslaitos arvioi putkiston vaatimustenmukaisuuden, jos putkisto kuuluu PED-luokkiin II-III. Tarkastuslaitos myös tarkastaa putkiston käytön aikana tilaajan pyynnöstä.

Putkiston valmistuksen vaiheet:

VAIHE 1 Putkiston hankinta ja vastuut

 • Määrittele kirjallisesti putkiston vastuullinen valmistaja, toimituslaajuus ja tekninen erittely.
 • Sovi toimitettavat asiakirjat ja riskinarvioinnin suorittaja.

VAIHE 2 Putkiston luokittelu ja moduulin valinta

 • Määrittele putkiston sisältö, paine ja halkaisija.
 • Luokittele putkisto painelaitesäädösten perusteella.
 • Kaikkiin kemikaaliputkistoihin käytetään vähintään luokan I vaatimustasoa.
 • Määrittele suunnittelussa ja valmistuksessa käytettävä moduuli.
 • Luokkien II ja III moduulien arvioinnissa on mukana tarkastuslaitos

VAIHE 3 Suunnittelu

 • Arvioi putkiston riskit.
 • Ota huomioon erityisvaatimukset, mm. sijoitus, suojaus, varustelu ja varolaitteet.
 • Suunnittele putkisto täyttämään vaatimukset, hyödynnä standardeja.
 • Varmista hitsaajien ja menetelmien pätevyys.
 • Laadi tekniset asiakirjat valmistuksen perustaksi.

VAIHE 4 Valmistus, tarkastus ja loppuarviointi

 • Käytä vaatimukset täyttäviä valmistusmenetelmiä, hyödynnä yhdenmukaistettuja standardeja.
 • Huomioi valmistuksen ja asennuksen aikaiset mahdolliset muutostarpeet, muista asiakirjojen päivitys.
 • Suorita vaaditut tarkastukset.
 • Tee putkistolle lopputarkastus -teknisten asiakirjojen tarkastus, painekoe ja varolaitteiden tarkastus.
 • Merkitse putkistoon sisältö ja virtaussuunta.
 • Kiinnitä CE-merkintä putkistoon, jos putkisto kuuluu PED-luokkiin I-III painelaitelainsäädännön perusteella.
 • Laadi vaatimustenmukaisuusvakuutus.

VAIHE 5 Asiakirjat ja käyttöönotto

 • Kokoa suunnittelu- ja valmistusdokumentit kemikaaliputkistokirjaksi.
 • Kokoa käyttöohjeet ja täydennä tarvittaessa.
 • Laadi putkistolle määräaikaistarkastus- ja ennakkohuoltosuunnitelma.
 • Muista henkilökunnan koulutus.

VAIHE 6 Putkiston käyttö- ja kunnossapito

 • Käytä ja pidä kunnossa ohjeiden ja suunnitelmien mukaisesti.
 • Tee tarvittavat korjaus- ja muutostyöt painelaitesäädöksiä noudattaen.
 • Liitä dokumentit kemikaaliputkistokirjaan, muista vaatimustenmukaisuusvakuutus.